My Image Gallery
2008 Deepam Celebration at Tiruvannamalai Nannagaru Ashram   
Courtesy: Meenakshi Ammal, Tiruvannamalai